Huurvoorwaarden

 Het is verstandig deze "kleine lettertjes" aandachtig te lezen. U vindt hier uw, en ook onze, rechten en plichten. Als u reserveert, bevestigt u met de hieronder geplaatste voorwaarden akkoord te gaan.

1. Reserveren
1.1 U kunt via internet reserveren. Deze manier van reserveren is voor u en ons bindend. Met het via internet vastleggen van een reserveringsopdracht worden de algemene reserveringsvoorwaarden van kracht. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door hemzelf en zijn of haar medegebruikers  van het appartement, voortvloeiend uit de overeenkomst.

2. Reserveringsopdracht en betaling
2.1 Iedere reserveringsopdracht wordt door ons per e-mail bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging.
2.2 Binnen een week na ontvangst van deze bevestiging voldoet u 25% van de huursom. Het restant van de huursom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij reservering binnen deze 8 weken voldoet u het te betalen 
bedrag ineens.
2.3 Bij reservering op korte termijn, d.w.z. 8 weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient u de totale reissom per paypal,  telefonisch per bank of spoedopdracht via internet (tele)bankieren per direct te voldoen.       
2.4 Bij niet tijdige betaling  zijn wij gerechtigd het gereserveerde appartement te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie artikel 4).

3. Bedenktijd
3.1 Elke reservering kunt u binnen 7 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken. U kunt per e-mail uw annulering kenbaar maken. Maakt u gebruik van deze bedenktijd dan bent u de annuileringskosten (€ 25,00) verschuldigd, welke u direct  dient over te maken.
3.2. Bij annulering na deze 7 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie artikel 4).
3.3. Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4.

4. Annulering door huurder
4.1 Annuleringen dienen per e-mail aan ons te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering zenden wij een annuleringsbevestiging/-nota.
4.2 Bij annulering binnen 7 dagen na reservering is het gestelde in artikel 3 van kracht.
4.3 Bij annulering na 7 dagen en tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode, bent u 25% van de huursom verschuldigd.
4.4 Bij annulering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledig huur bedrag verschuldigd.                            4.5 Al betaalde gelden zullen worden verrekend en direct worden voldaan conform de annuleringsbepalingen en huursom.
4.6 Geannuleerde reserveringen kunnen aan derden worden overgedragen.

5. Aansprakelijkheid van de huurder
5.1 Tijdens uw verblijf in het appartement bent u als huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde appartement, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren, en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw reisgenoten, geheel door u vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder en/of zijn vertegenwoordiger. De verhuurder is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend. c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.
5.2 Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen (Costa Natura) zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
5.3 Het in de woningbeschrijving genoemde personenaantal is het maximaal toegestane aantal. Baby's worden ook als personen gerekend. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd en de eigenaar is gerechtigd om u toegang tot de woning te weigeren indien u met meer dan het toegestane aantal personen komt. Als u tijdens uw vakantie vrienden wilt uitnodigen, overleg dit dan met de eigenaar of sleutelbeheerder van uw appartement.
7.4 Huisdieren zijn conform de voorwaarde van het vakantiecomplex niet toegestaan.

6. Aansprakelijkheid van de verhuurder
6.1 De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van de appartementen.
6.2 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door de verhuurder aangeboden accommodaties binden de verhuurder niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
6.3 De (prijs)informatie in de laatst verschenen op de website is leidend. Derhalve vervallen de (prijs)informatie uit eerder verschenen edities.
6.4  De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
6.5 Niet alle in de woningbeschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. De verhuurder is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico. Genoemde faciliteiten en activiteiten zijn niet vanzelfsprekend kosteloos, de gehele dag geopend of het gehele jaar geopend. Door omstandigheden kunnen faciliteiten uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige restitutie van Happy Home.
6.6 Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt ‘gewerkt’. Wij denken bijvoorbeeld aan , bouwwerkzaamheden en activiteiten. U zult begrijpen dat wij voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden. Wij kunnen dergelijke werkzaamheden immers niet stil leggen.
6.7 De verhuurder is niet ter plaatse aanwezig. Wel zijn wij per e-mail bereikbaar.
6.8 Op al onze reserveringsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Alkmaar.

7. Klachten
7.1 Ondanks onze zorgen is het mogelijk dat u een klacht heeft. Deze klacht moet ter plaatse via e-mail en/of een vertegenwoordiger van de verhuurder worden ingediend. In ernstige gevallen, of als uw klacht ter plaatste niet naar tevredenheid wordt opgelost, dient u direct, vanuit uw vakantiebestemming, contact ons op te nemen. Veelal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier.
7.2 Mocht de klacht, na ter plaatse contact met de verhuurder en/of zijn vertegenwoordiger  te hebben opgenomen, niet bevredigend zijn opgelost, moet de klacht uiterlijk binnen 2 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk (email) en gemotiveerd, bij  de verhuurder te  worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.
7.3 De verhuurder is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

8. Ter plaatse
8,1 U kunt uw woning op de 1e verblijfsdag tussen 15.00 en 18.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek verlaat u de woning normaal gesproken voor 10.00 uur. In overleg met de verhuurder en/of zijn vertegenwoordiger zijn andere tijden mogelijk. Als u denkt later aan te komen, maak dan een goede afspraak met de verhuurder. De verhuurder is niet ter plaatse aanwezig.
8.2 Bijkomende kosten voor onder andere energie en eindschoonmaak zijn in de prijs in begrepen, tenzij anders is afgesproken. Aangezien de heffing en de hoogte van de toeristenbelasting voortdurend in beweging is, wordt deze niet specifiek in de beschrijving van de woning genoemd. U dient er rekening mee te houden dat u ter plaatse toeristenbelasting moet betalen.
8.3 Vaak bent u verplicht bij aankomst in uw vakantieverblijf een waarborgsom te betalen. Deze wordt u bij vertrek teruggeven of - indien de verhuurder niet in staat is de inventaris in uw bijzijn te controleren - later in Nederland per bank terugbetaald, eventueel na aftrek van bijvoorbeeld extra schoonmaakkosten en kosten ontstaan door breuk of beschadiging. Voor het buitenland is het belangrijk dat u uw IBAN en BIC code doorgeeft aan de verhuurder (of beheerder) van de vakantiewoning. De hoogte van de waarborgsom staat op uw reserveringsbevestiging vermeld. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor terugbetaling van de waarborgsom door de eventuueele vertegenwoordiger.
8.3 U dient zelf de dagelijkse schoonmaak van uw vakantiehuis te verzorgen. Wij verzoeken u dringend juist ook de eindschoonmaak goed uit te voeren. U zou het zelf ook vervelend vinden om in een slecht schoongemaakt huis te komen. Indien de verhuurder van mening is dat de eindschoonmaak niet goed gedaan is, loopt u het risico dat men u alsnog schoonmaakkosten berekent.  

9. Naturisme
9.1 De huurder en zijn of haar reisgenoten verklaren op de hoogte te zijn van de naturitische algemeen aanvaarden normen en waarden en zullen zich aan deze normen en waarden conformeren.